Zijn verkiezing

Op 13 maart 2013 werd de “opvolger” van Paus Benedictus XVI gekozen: Paus Franciscus. Echter, die verkiezing was totaal ongeldig.

Volgens de Encycliek Universi Dominci Grecis van Paus Johannes Paulus II is het samenzweren tegen een paus, en het plannen van een opvolger zonder de zittende paus hierover in te lichten een misdrijf dat wordt gestraft met automatische excommunicatie:

Betreffende de voorschriften van mijn Voorgangers, verbied ook ik eveneens eenieder, zelfs al is hij een Kardinaal, tijdens het leven van de Paus en zonder hem geraadpleegd te hebben, plannen te maken betreffende de verkiezing van zijn opvolger, of om stemmen te beloven of beslissingen te maken betreffende hem, in private vergaderingen. (UDG nr. 79)

De Kardinaal-kiezers zullen verder zich onthouden van enige vorm van pact, overeenkomst of andere verplichting van enige aard die hen zou kunnen verplichten om hun stem te geven of te weigeren aan een persoon of personen. Indien dit effectief zou gedaan zijn, zelfs onder eed, verklaar ik dat zo’n verplichting nietig en leeg zal zijn en dat niemand ertoe gebonden zal zijn om het na te leven; en ik leg hierbij de straf van excommunicatie latae sententiae (=automatisch) op aan diegenen die dit verbod schenden. Het is echter mijn intentie niet om tijdens de periode waarin de Stoel vacant is, om gedachten uit te wisselen betreffende de verkiezing. (UDG nr. 81)

Hoe heeft Paus Franciscus zich hieraan schuldig gemaakt? Hij was betrokken bij de Mafia van Sankt-Gallen, die samenzweerde tegen Paus Benedictus XVI en de keuze van de nieuwe paus wilde beïnvloeden.

De zeven leden van de samenzwering worden door Dr. Ive­reigh in zijn boek ‘De grote hervormer- paus Franciscus en de totstandkoming van een radicale paus’ bij name genoemd: Kardinaal Jorge Mario Bergo­glio, Kardinaal Cormac Murphy-O’Connor, Kardinaal God­fried Danneels, Kardinaal Karl Lehman, alsook Kardinaal Walter Kasper, Kardinaal André Armand Vingt-Trois, Kar­dinaal Santos Abril y Castelló, en Kardinaal Christoph Schön­born; en zijn beter bekend met de naam “Team Bergoglio”.

Kardinaal Danneels kwam daar in 2015 openlijk voor uit:

Dit is op grond van Universi Dominic Grecis verboden, waardoor ieder die daarbij betrokken was, automatisch geëxcommuniceerd is. In het Canoniek Recht staat dat de pauskeuze van Bergoglio toch geldig zou geweest zijn, indien de gekozen ‘paus’ niet bij de samenzwering zou betrokken geweest zijn. Maar dat is hier dus niet het geval: Bergoglio is geëxcommuniceerd en volgens het Canoniek Recht mag iemand die geëxcommuniceerd is geen kerkelijk ambt uitoefenen; dus ook geen paus zijn:

Canon 1331:

§ 1 Het is de geëxcommuniceerde verboden:

  1. enige bediening te vervullen in de viering van het Offer van de Eucharistie of in welke andere cultusplechtigheden ook;
  2. Sacramenten of sacramentaliën te vieren en Sacramenten te ontvangen;
  3. kerkelijke ambten of bedieningen of gelijk welke taak uit te oefenen of bestuurshandelingen te stellen.

§ 2 Indien een excommunicatie opgelegd of verklaard is:

  1. moet de schuldige, indien hij handelen wil tegen het voorschrift van § 1, nr. 1, geweerd worden of moet de liturgische handeling beëindigd worden, tenzij een ernstige reden in de weg staat;
  2. stelt de schuldige ongeldig de bestuurshandelingen die volgens § 1, nr. 3, ongeoorloofd zijn;
  3. is het de schuldige verboden te genieten van de privileges die hem vroeger verleend zijn;
  4. kan de schuldige een waardigheid, een ambt of een andere taak in de Kerk niet geldig verkrijgen;
  5. verwerft de schuldige niet de vruchten van een waardigheid, van een ambt, van enige taak en van een uitkering die hij in de Kerk heeft.

Paus Franciscus kan dus onmogelijk de paus zijn, ook al draagt hij de gewaden en resideert hij in het Vaticaan.

Dit komt dan ook overeen met de profetie van de H. Franciscus van Assisi, die in 1226 zei dat er in een tijd van verdrukking een paus op niet-canonieke wijze zou verkozen worden, en dat hij daarom de antipaus zou zijn. De wijze was niet canoniek omdat volgens Canoniek Recht de verkozen “paus” geen paus mag zijn, vanwege zijn betrokkenheid bij de samenzwering.

Advertenties