Laudato Si

Paus Franciscus profileerde zich als een paus die zich wil inzetten voor het klimaat. De eerste concrete zet was zijn Encycliek Laudato Si, die in 2014 verscheen.

Laudato Si, het milieudocument van klimaatpaus Bergoglio, dat veel lof ontving van ‘klimaatwetenschappers.’

Een overzicht:

  1. Bij nr. 7 zegt hij dat vervuiling van de natuur een zonde is tegen onszelf en tegen God. Dit is zo goed als de enige plaats waar over zonde wordt gesproken. Het woord zonde komt in het hele boek slechts 4x voor.
  2. Bij nr. 83 zegt hij dat de dieren niet voor de mens werden gemaakt maar dat wij allemaal samen een front vormen op weg naar God. Dit spreekt de Bijbel tegen.
  3. Bij nr. 169 heeft hij het over de VN, de klimaattoppen van Rio en de UNSD (Conferentie van Duurzame ontwikkeling van de VN) en heeft het over de reductie van broeikasgassen. Vanaf daar tot het einde van het hoofdstuk is de hele tekst puur politiek geaard.
  4. Bij nr. 175 lijkt hij aan te sturen op een één-wereldregering.
  5. Bij nr. 189 roept hij op tot het vormen van een nieuwe economie en het reguleren van virtuele rijkdommen (= bankrekening en aandelen).
  6. Bij nr. 201 roept hij alle religies op om netwerken van respect en broederschap op te richten om de natuur en de armen te beschermen (éne-wereldreligie!).
  7. Bij nr. 233 en verder interpreteert hij de sacramenten. Hij zegt dat ze een manier zijn waarbij God de natuur gebruikt om te mediteren op het bovennatuurlijke leven. Hij beweert dat de Eucharistie een daad van kosmische liefde is, en het is een bron van licht en motivatie voor de bezorgdheid voor het milieu.
  8. Op het laatste een gebed voor de aarde voor alle mensen die in een god geloven. [!]

Het document werd de hemel in geprezen door anti-katholieke klimaatwetenschappers en wereldleiders.

Vervolgens was er in december 2015 de klimaatshow in het Vaticaan naar aanleiding van de Klimaatconferentie in Parijs COP21. De voorgevel van de Sint-Pietersbasiliek werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een scherm, waar foto’s van dieren en mensen van overal ter wereld werden op geprojecteerd met bijbehorende New-Age achtige geluiden. Dit evenement, dat miljoenen euro’s kostte, werd gesponsord door o.a. de Wereldbank. Vele Katholieke leiders bestempelden dit evenement als ‘heiligschennend’.

Er worden ook regelmatig conferenties gehouden met betrekking tot klimaatopwarming, met sprekers die pro-abortus zijn. Paus Franciscus lijkt meer bezorgd om het milieu dan om de kinderen die in de moederschoot op bloedige wijze worden vermoord.

Op 28 april 2015 spraken twee van ’s werelds leidende abortusvoorstanders in een Vaticaanse workshop over het klimaat. Vaticaanse workshop had als titel “Bescherm de Aarde, verwaardig de mensheid. De morele dimensies van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling” en was georganiseerd door de Pauselijke Raad voor Wetenschappen, en het Netwerk voor Oplossingen voor Duurzame Ontwikkeling en Religies voor Vrede. Prominente aanwezigen waren VN Secretaris-generaal Ban Ki-Moon, en professor Jeffrey Sachs, Directeur van het “Earth Institute.” Ban Ki-Moon en Jeffrey Sachs zijn notoire promotors van abortus, die opereren in de hoogste rangen van de Verenigde Naties. De workshop van het Vaticaan had als doestelling “de gewaarwording te bewerkstelligen en een algemene overeenstemming dat de waarden van duurzame ontwikkeling samenhangen met de waarden van de leidende religieuze tradities, met een bijzondere focus op de allerzwaksten.”

Pro-life en pro-familie activisten die lobbyen bij de VN hebben gezien dat de milieuproblematiek een ‘paraplu’ vormt om een breed gala aan aanvallen op het menselijk leven en de familie te bedekken. Deze aanvallen vormen een onmiddellijke bedreiging voor het leven van de meest kwetsbaren – de ongeborenen, de gehandicapten en de ouderen – alsook zware schendingen van de rechten van ouders.

In het licht van de aanvallen op het onschuldig menselijk leven, gezien bij de VN onder het mom van bezorgdheid over het milieu, zijn we verontrust het verlangen vast te stellen van de workshop in het Vaticaan om “te helpen een globale beweging te bouwen doorheen alle religies, voor duurzame ontwikkeling en klimaatverandering doorheen 2015 en verder.” Deze tijdslijn valt exact samen met de onderhandelingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SGD), bij de VN, die zware aanvallen op het leven en de familie omvatten. De SGD agenda zal de leiding en de financiële hulp bepalen voor de derde wereldlanden voor de komende 15 jaar.

Ban Ki-Moon, die één van de belangrijkste sprekers was op de workshop, heeft tijdens veel gelegenheden het zogezegde “recht” op abortus wereldwijd gepromoot. Hij was ook het brein achter een controversieel nieuw rapport dit jaar, over seksueel geweld in conflictzones, en die kritisch was over het gebrek aan “veilige abortussen” in veel conflictsituaties.

Onze aandacht gaat specifiek naar Doelstellingen 3 en 5 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals SDG):

De oproep voor een einde aan de te voorkomen sterfte van baby’s en kinderen onder de 5 jaar bij Doelstelling 3,  sluit de ongeboren kinderen uit, ondanks het feit dat Conventie voor de Rechten van het Kind erkend dat “Het kind, omwille van z’n fysieke en mentale onvolgroeidheid, bijzondere bescherming en zorg nodig heeft, inclusief gepaste legale bescherming, zowel voor als na de geboorte.”

Het “reproductief recht” dat door de VN wordt verkondigd en door Paus Franciscus wordt gedoogd.

Doelstelling 5.6, “verzeker universele seksuele en reproductieve gezondheid en rechten,” is volledig onaanvaardbaar. Zo’n taal wordt doorgaans gebruikt door de internationale pro-abortus- en pro-populatiecontrolelobby om te verwijzen naar de legalisatie van abortus op aanvraag, en de toegang voor kinderen, zonder de weet van de ouders, tot abortus en contraceptie in landen over heel de wereld.

Paul Ehrlich.

In maart 2017 was er opnieuw een klimaatconferentie in het Vaticaan met de titel “Biologische uitsterving” met als belangrijkste gastspreker de befaamde bioloog Paul Ehrlich, vader van de moderne populatiecontrolebeweging en auteur van de bestseller “The Population Bomb” uit 1968.

Ehrlich verdedigde gedwongen sterilisatie op grote schaal en zelfs gedwongen abortus; hij vergelijkt menselijke baby’s met “afval” en zei dat elke seksuele actieve vrouw “vrije toegang” zou moeten hebben tot abortus en contraceptie en dat de morele leer van de Katholieke Kerk net zo onethisch is als een “terroristische daad”. Hij is voorstander van geslachtsselectieve abortus (voornamelijk meisjes zouden volgens hem moeten vermoord worden) en uiteraard in het algemeen van het inkrimpen van de wereldbevolking.

Deze “bioloog” kwam spreken in het Vaticaan en stelde daar een document voor over “Oorzaken en wegen tot verlies van biodiversiteit”, waar hij de “populatieaantallen” besprak. De conferentie werd gebruikt om de leugen te promoten dat “de voortplanting van het menselijk leven de grootste bedreiging vormt voor onze planeet.” De grootste vijand voor “Moeder aarde” zijn menselijke baby’s, want zij groeien op en vervuilen de planeet met hun “CO2-uitstoot.”

De Pauselijke Academie voor Wetenschappen kondigde in augustus 2017 een nieuwe conferentie aan, de zoveelste in de rij. De titel luidt: “Gezondheid van Mensen, Gezondheid van de Planeet en Onze Verantwoordelijkheid: Klimaatverandering, Luchtvervuiling en Gezondheid,” en het zal gehouden worden van 2 tot 4 november in het Vaticaan. En uiteraard zitten er weer sprekers bij die pro-abortus/populatiecontrole zijn. Onder de deelnemers zijn prof. John Schellnhuber, stichtend directeur van het Potsdam Instituut voor Klimaat Impact Onderzoek en voorzitter van de Duitse Adviesraad over Globale Verandering. Hij wordt gezien als één van ’s werelds leidende klimaatwetenschappers. Hij staat ook bekend voor zijn oproepen voor een één-wereldregering.

Vervolgens heb je Partha Dasgupta, een voorstander van populaitiecontrole. Hij looft China’s Menselijke Ontwikkeling, ondanks het “familieplanning-beleid” van dat land. Hij ijvert eveneens voor een duurzame populatiegrootte, inclusief het “omkeren van populatiegroei” in vele landen (d.i. populatiekrimp door abortus en anticonceptie). Hij zei dat het feit dat dit symposium in het Vaticaan wordt gehouden een teken is “dat de vijandigheid tussen wetenschap en de kerk, ten minste op gebied van het bewaren van diensten van de Aarde, de kop ingedrukt werd.”

Dan heb je nog Jeffery Sachs, van de Universiteit van Colombia, die in 2015 ook al aanwezig was op een conferentie van het Vaticaan over klimaatverandering. Hij gelooft dat abortus een legitieme manier is om de populatie naar beneden te halen. Sachs pleitte in zijn boek uit 2008 ‘Commonwealth: Economics for Crowded Planet’ voor het legaliseren van abortus als een kosteneffectieve manier om “ongewenste kinderen” te elimineren als contraceptie faalt. Hij omschrijft abortus als een lagere-kostenoptie met lager risico dan het op de wereld zetten van een nieuw menselijk leven.  Hij schreef  ook dat het “legaliseren van abortus de totale vruchtbaarheidsgraad van een land significant verlaagt.” Vervolgens zijn er ook enkele pro-abortus politici uit de VS die zullen deelnemen aan de bijeenkomst, allen afkomstig van Californië: Congreslid Scott Peters, senator Kevin de Leon en gouverneur Jerry Brown. Ze zullen op de slotdag van de conferentie een toespraak houden. Alle drie zijn ze notoire supporters van Planned Parenthood, de grootste abortusorganisatie van de VS.

VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon, Aartsbisschop Marcelo Sánchez Sorondo (hoofd van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen) en Paus Franciscus.